Contractul de achiziţie publică, acordul-cadru

Contractul de achiziţie publică, acordul-cadru

 

 

Contractul de achiziţie publică, acordul-cadru are cel puţin următoarele anexe, ca parte integrantă:

 

 

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;

 

b) oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;

 

c) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;

 

d) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul;

 

e) contractele cu subcontractanţii, în măsura în care în contractul de achiziţie publică/acordul-cadru este reglementat un mecanism de efectuare a plăţilor directe către subcontractanţi;

 

f) acordul de asociere, dacă este cazul.

Baza legala: Hotararea 395/2016 Art. 147 Alin (1)

 

În cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. Baza legala: Hotararea 395/2016 Art. 147 Alin (2)

 

Notă: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță . Pentru detalii privind aplicarea acestor prevederi legislative, specialiștii Contaxis Solutions vă stau la dispoziție.