Declaraţie privind beneficiarul real

Declaraţie privind beneficiarul real

Prin beneficiar real se înţelege orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate. Cadrul legal: Legea 129/2019 Art. 4 alin. (1)

 

 Noţiunea de beneficiar real include în cazul societăţilor prevăzute în Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cel puţin:

1. persoana sau persoanele fizice care deţin ori controlează în cele din urmă o persoană juridică prin exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect, asupra unui număr de acţiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participaţia în capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, persoana juridică deţinută sau controlată nefiind o persoană juridică înregistrată la registrul comerţului ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată şi care este supusă unor cerinţe de publicitate în acord cu cele reglementate de legislaţia Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel internaţional. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul deţinerii a cel puţin 25% din acţiuni plus o acţiune sau participaţia în capitalurile proprii ale persoanei juridice într-un procent de peste 25%;

 

2. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze şi evidenţa măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1 şi prezentul punct;

Cadrul legal: Legea 129/2019 Art. 4, alin. (2) lit. a)

 

Prin urmare, pentru un SRL beneficiarii reali sunt asociații care dețin peste 25% din părțile sociale. În plus, chiar dacă nu sunt asociați în firmă, administratorii vor fi considerați persoane care dețin controlul în societate.

 

Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor. Declaraţia anuală se depune la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculă persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit. Declaraţia  se poate da în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune în formă autentică, personal sau prin reprezentant. Cadrul legal: Legea 129/2019 Art. 56

 

În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi (termen 21 iulie 2020), societăţile înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentei legi în registrul comerţului, depun, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor, ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, o declaraţie privind datele de identificare ale beneficiarilor reali.

Cadrul legal: Legea 129/2019 Art. 62 alin. (1)

 

 

Pe site-ul ONRC regăsiți un template pentru Declarația privind beneficiarii reali.

https://www.onrc.ro/templates/site/formulare/declaratie%20beneficiar%20real_v4.pdf

 

Notă: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță . Pentru detalii privind aplicarea acestor prevederi legislative, specialiștii Contaxis Solutions vă stau la dispoziție.