Distribuirea de dividende în cursul exerciţiului financiar

Distribuirea de dividende în cursul exerciţiului financiar

Situaţiile financiare interimare reprezintă situaţii financiare cu scop special, fiind destinate repartizării de dividende în cursul exerciţiului financiar. Baza legală: Ordin 3067/2018 Art. III Alin (1)

 

În vederea întocmirii situaţiilor financiare interimare se procedează la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, şi a evaluării acestor elemente, potrivit reglementărilor contabile aplicabile. Baza legală: Ordin 3067/2018 Art. III Alin (2)

 

Rezultatele inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie se înregistrează în contabilitatea entităţii, potrivit reglementărilor contabile aplicabile. Baza legală: Ordin 3067/2018 Art. III Alin (3)

 

Situaţiile financiare interimare se întocmesc pe baza balanţei de verificare în care sunt cuprinse rezultatele inventarierii. Baza legală: Ordin 3067/2018 Art. III Alin (4)

 

Situaţiile financiare interimare se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor.

Baza legală: Ordin 3067/2018 Art. V

 

Entităţile care au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestrială de dividende, întocmesc situaţii financiare interimare formate din bilanţ şi contul de profit şi pierdere. Aceste componente au aceeaşi structură cu cea aplicabilă situaţiilor financiare anuale întocmite conform prezentelor reglementări. Veniturile şi cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la începutul exerciţiului financiar până la finele trimestrului pentru care entitatea a optat să repartizeze dividende.

Baza legală: Ordin 1802/2014 Pct. 602 Alin. (1)

 

Situaţiile financiare interimare se întocmesc utilizând politicile contabile aplicate de entitate la data întocmirii acestora. Situaţiile financiare interimare sunt însoţite de politicile contabile semnificative. Baza legală: Ordin 1802/2014 Pct. 602 Alin. (2)

 

Arhiva zip de atasat contine aceleasi elemente atasate de societate cu ocazia depunerii situatiilor financiare anuale, respectiv:

-PV AGA privind aprobarea situatiilor financiare interimare;

-Declaratia conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 82/1991 a contabilitatii;

-Raportul administratorului,

-Procesul verbal pentru aprobarea raportului administratorului si propunerea de repartizare a rezultatului.

-Note explicative;

-Raport auditor/cenzor etc (daca este cazul).

- Politicile contabile semnificative

 

Entităţile care au optat, potrivit legii, să repartizeze dividende în cursul exerciţiului financiar evidenţiază acea repartizare în contul 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» (articol contabil 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar» = 456 «Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul»).

Baza legală: Ordin 1802/2014 Pct. 423.1

 

Dividendele repartizate conform pct. 423.1 se regularizează pe seama dividendelor distribuite pe baza situaţiilor financiare anuale aprobate potrivit legii (articol contabil 457 «Dividende de plată» = 463 «Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar»).

Baza legală: Ordin 1802/2014 Pct. 423.1

 

Notă: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță . Pentru detalii privind aplicarea acestor prevederi legislative, specialiștii Contaxis Solutions vă stau la dispoziție.