Dividende

Dividende

Dividendul reprezinta o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o persoană juridică unui participant, drept consecință a deținerii unor titluri de participare la acea persoană juridică.

 

Se consideră dividende:

- câștigurile obținute de persoanele fizice din deținerea de titluri de participare, la organisme de plasament colectiv;

- veniturile în bani și în natură distribuite de societățile agricole, cu personalitate juridică, , unui participant la societatea respectivă drept consecință a deținerii părților sociale;

 

Nu se consideră dividende:

- o distribuire de titluri de participare noi sau majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, ca urmare a unei operațiuni de majorare a capitalului social, potrivit legii;

- o distribuire efectuată în legătură cu dobândirea/răscumpărarea titlurilor de participare proprii;

- o distribuire în bani sau în natură, efectuată în legătură cu lichidarea unei persoane juridice;

- o distribuire în bani sau în natură, efectuată cu ocazia reducerii capitalului social, potrivit legii;

- o distribuire de prime de emisiune, proporțional cu partea ce îi revine fiecărui participant;

- o distribuire de titluri de participare în legătură cu operațiuni de reorganizare.

Cadrul legal: Legea 227/2015 ART. 7 pct 11.

 

Cota de impunere:

Veniturile sub formă de dividende, inclusiv câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare la organisme de plasament colectiv se impun cu o cotă de 5% din suma acestora, impozitul fiind final.

 

Obligația calculării și reținerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor/sumelor reprezentând câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare de către acționari/asociați/investitori.

 

Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. în cazul dividendelor/câștigurilor obținute ca urmare a deținerii de titluri de participare, distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor/asociaților/investitorilor până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, impozitul pe dividende/câștig se plătește până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor. Cadrul legal: Legea 227/2015 ART. 97 (7)

 

Contribuabili la sistemul de asigurări sociale de sănătate datorează CASS daca estimeaza pentru anul curent venituri a caror valoare cumulată este cel putin egală cu 12 salarii minime brute pe țară. 

Cadrul legal: ART. 170 (1).

 

Situație

Obligație

Venitul net estimat, cumulat , pentrul anul curent este mai mare sau egală cu 12 salarii minime brute pe țară

Datorează CASS la nivelul salariului minim brut pe țară

Venitul net estimat, cumulat, pentrul anul curent este mai mic decât 12 salarii minime brute pe țară

Nu datoreză CASS

 

Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate o reprezintă echivalentul a 12 salarii minime brute pe țară. Pentru anul 2019, 12 salarii minime brute pe țară reprezintă 24960 lei. Contribuția la CASS este de 2496 lei (24960 lei x 10%) indiferent de nivelul cumulat al veniturilor.

Cadrul legal: ART. 170 (4)

 

 

Calcul dividende brute pornind de la dividendele nete

Dividende nete  285150 lei

Dividende brute = 285150 lei /0.95 = 300158 lei

Impozit dividende  =  300158 lei * 0.05 = 15008 lei

 

 

Notă: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță . Pentru detalii privind aplicarea acestor prevederi legislative, specialiștii Contaxis Solutions vă stau la dispoziție.

Cele mai recente informații