Dividende 2023

Dividende 2023

Veniturile din investiții cuprind: 

venituri din dividende; Baza legala: Legea 227/2015 Art 91 Lit a)

 

Veniturile sub formă de dividende, inclusiv câştigul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de participare definite de legislaţia în materie la organisme de plasament colectiv se impozitează cu o cotă de 8% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligația calculării și reținerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor/sumelor reprezentând câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare de către acționari/asociați/investitori. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. în cazul dividendelor/câștigurilor obținute ca urmare a deținerii de titluri de participare, distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor/asociaților/investitorilor până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende/câștig se plătește până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor distribuirii. Impozitul datorat se virează integral la bugetul de stat. Baza legala: Legea 227/2015 Art 97 Alin (7)

 

Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuți la art. 153 alin. (1) lit. a) - d), datorează, după caz, contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din România și din afara României, cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligația declarării în România, realizate din următoarele categorii de venituri: g) venituri din investiții, definite conform art. 91; Baza legala: Legea 227/2015 Art 155 Alin (1) Lit g)

 

Cota de contribuție de asigurări sociale de sănătate este de 10% și se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit prezentei legi. Baza legala: Legea 227/2015 Art 156 Alin (1)

 

Persoanele fizice care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h), cu excepţia celor pentru care plătitorii de venituri prevăzuţi la alin. (2) stabilesc şi declară contribuţia, depun declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzută la art. 122, până la termenul de 25 mai inclusiv al anului următor celui pentru care se stabileşte contribuţia datorată, dacă realizează venituri peste plafoanele prevăzute la art. 170 alin. (2), după caz. Baza legala: Legea 227/2015 Art 174 Alin (3.1)

 

 

Persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h), din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul stabilită potrivit alin. (4), dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120. Baza legala: Legea 227/2015 Art 170 Alin (1)

 

Încadrarea în plafonul anual de cel puţin 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe ţară, după caz, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, se efectuează prin cumularea veniturilor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h), după cum urmează:  venitul şi/sau câştigul net din investiţii, stabilit conform art. 94 - 97. În cazul veniturilor din dobânzi se iau în calcul sumele încasate, iar în cazul veniturilor din dividende se iau în calcul dividendele încasate, distribuite începând cu anul 2018; Baza legala: Legea 227/2015 Art 170 Alin (2) Lit e)

 

(4) Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h) o reprezintă:

a) nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 salarii minime brute pe ţară inclusiv şi 12 salarii minime brute pe ţară;

Nota:

Plafon contributie CASS 6 salarii * 3000 lei salar brut minim 25.05.2023 = 18000 lei

Dividende brute  care se pot acorda 35999 lei

Contributie casa de sanatate = 18000 lei * 10 % = 1800 lei

b) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii minime brute pe ţară inclusiv şi 24 de salarii minime brute pe ţară;

Nota:

Plafon contributie CASS 12 salarii * 3000 lei salar brut minim 25.05.2023 = 36000 lei

Dividende brute care se pot acorda 71999 lei

Contributie casa de sanatate = 36000 lei * 10 % = 3600 lei

 

c) nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cel puţin egale cu 24 de salarii minime brute pe ţară. Baza legala: Legea 227/2015 Art 170 Alin (4)

Nota:

Plafon contributie CASS 24 salarii * 3000 lei salar brut minim 25.05.2023 = 72000 lei

Dividende brute care se pot acorda 72000 lei (sau orice alta suma mai mare)

Contributie casa de sanatate = 72000 lei * 10 % = 7200 lei

 

Nota: nu se plateste contributia pentru asigurari de sanatate dividend brute acordate in valoare de 17999 lei

 

Notă: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță . Pentru detalii privind aplicarea acestor prevederi legislative, specialiștii Contaxis Solutions vă stau la dispoziție.

Cele mai recente informații