Lichidare in cazul unei microintreprinderi

Lichidare in cazul unei microintreprinderi

Exerciţiul financiar al unei persoane juridice care se lichidează începe în ziua următoare încheierii exerciţiului financiar anterior şi se încheie în ziua precedentă datei când începe lichidarea. Perioada de lichidare este considerată un exerciţiu financiar distinct faţă de cel precedent, indiferent de durata sa. Baza legala: Legea 82/1991 Art 27 Alin (9)

 

Situaţiile financiare anuale întocmite în vederea efectuării operaţiunilor de fuziune, divizare ori transformare sau a lichidării persoanelor respective se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor în condiţiile prevăzute de reglementările contabile emise în acest sens.

Baza legala: Legea 82/1991 Art 36 Alin (4)

 

După terminarea lichidării, lichidatorii întocmesc situaţia financiară finală, arătând partea ce se cuvine fiecărei acţiuni din repartizarea activului societăţii, însoţită de raportul cenzorilor sau, după caz, raportul auditorilor financiari. Baza legala: Legea 31/1990 Art 268 Alin (1)

 

După terminarea lichidării societăţii în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată, lichidatorii trebuie să întocmească situaţia financiară şi să propună repartizarea activului între asociaţi. Baza legala: Legea 31/1990 Art 263 Alin (1)

 

Situaţia financiară, semnată de lichidatori, se va depune, pentru a fi menţionată, la oficiul registrului comerţului şi se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Baza legala: Legea 31/1990 Art 268 Alin (2)

 

Veniturile din investiții cuprind si veniturile din lichidarea unei persoane juridice.

Baza legala: Legea 227/2015 Art 91 lit e)

 

Venitul impozabil realizat din lichidarea unei persoane juridice reprezintă excedentul distribuțiilor în bani sau în natură peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare. Se consideră venituri din lichidarea unei persoane juridice, din punct de vedere fiscal, și veniturile obținute în cazul reducerii capitalului social, potrivit legii, altele decât cele primite ca urmare a restituirii cotei-părți din aporturi. Venitul impozabil reprezintă diferența între distribuțiile în bani sau în natură efectuate peste valoarea fiscală a titlurilor de valoare. Baza legala: Legea 227/2015 Art 94 Alin (11)

 

În sensul art. 94 alin. (11) În cazul lichidării unei persoane juridice, la transmiterea universală a patrimoniului societății către asociați/acționari activele din situațiile financiare vor fi evaluate la valoarea justă, respectiv prețul de piață.

a) determinarea sumei reprezentând diferența între valoarea elementelor de activ și sumele reprezentând datoriile societății;

b) determinarea excedentului sumei stabilite la lit. a) peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare.. Baza legala: HG 1/2016 pct 23 alin (2)

 

Venitul impozabil obținut din lichidarea unei persoane juridice de către acționari/asociați persoane fizice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii, care nu reprezintă distribuții în bani sau în natură ca urmare a restituirii cotei-părți din aporturi se impun cu o cotă de 10%, impozitul fiind final. Obligația calculării, reținerii și plății impozitului revine persoanei juridice. Impozitul calculat și reținut la sursă în cazul lichidării persoanei juridice se plătește până la data depunerii situației financiare finale la oficiul registrului comerțului, întocmită de lichidatori, respectiv până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost distribuit venitul reprezentând reducerea capitalului social.

Baza legala: Legea 227/2015 Art 97 alin (5)

 

În aplicarea art. 97 alin. (5), în cazul lichidării unei persoane juridice obligația calculării, reținerii și virării impozitului revine reprezentantului legal al persoanei juridice. Impozitul calculat și reținut la sursă se virează până la data depunerii situației financiare finale la oficiul registrului comerțului, întocmită de reprezentantul legal al persoanei juridice. Baza legala: HG 1/2016 Pct 25

 

Procedura lichidarii voluntare

Prima etapa:

Analiza viitorului bilant de lichidare (adica cum sa stins activul cu pasivul), ce bunuri au rezultat in urma acestei operatiuni si cum se impart ele asociatilor, care este cuantumul impozitului pe venitul din lichidare

 

A doua etapa este cea propriu-zisa a dizolvarii si lichidarii voluntare.

Cerere de inregistrare a mentiunii

Hotararea AGA sau decizia asociatului unic

Dovada achitarii taxelor. – taxele sunt in jur de 200 lei

Se asteapta 30 de zile de la data publicarii in monitorul oficial a Hotararii AGA.

 

 

A treia etapa se numeste radierea.

Cerere de radiere

Certificatul de inregistrare si certificatele constatatoare de autorizare

Bilantul de lichidare

Hotararea de repartizare a activelor societatii comerciale

Certificat de la Administratia Financiara din care rezulta ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale

Dovada achitarii taxelor

 

 

Studiu de caz:

In situatia urmatoare, asociatul unic al societatii a hotarat lichidarea voluntara a firmei la ONRC. In balanta la 31.03.2021 exista urmatoarele solduri:

1012 credit = 200 lei

1171 debit = 400 lei

121 debit = 1100 lei

4551 credit = 1300 lei

 

1. inchid aceste conturi in vederea intocmirii bilantului de lichidare:

1171     =   121     11000 lei  (reportarea pierderii curente)

4551     =  1171     1300 lei (acoperirea pierderii precedente din imprumut asociati)

1012     =  456     200 lei (distribuirea capitalului social catre asociati)

456     =  1171     200 lei (suportarea pierderii reportate ramase de catre asociati)

 

2. Impozitul de plata: Societatea nu are impozit de plata, platea impozit doar daca detinea active si le vindea, sau soldul ct. 1171 era creditor

 

Daca doresti o oferta din partea noastra pentru a ne ocupa de lichidarea voluntara a firmei tale, te rog trimite-mi un mail.

 

Notă: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță. Pentru detalii privind aplicarea acestor prevederi legislative, specialiștii Contaxis Solutions vă stau la dispoziție.

Cele mai recente informații