Facturare chirii

Următoarele operațiuni sunt scutite de taxă pe valoare adaugata: arendarea, concesionarea, închirierea și leasingul de bunuri imobile, acordarea unor drepturi reale asupra unui bun imobil, precum dreptul de uzufruct și superficia, cu plată, pe o anumită perioadă. Fac excepție următoarele operațiuni: operațiunile de cazare care sunt efectuate în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;   închirierea de spații sau locații pentru parcarea autovehiculelor;  închirierea utilajelor și a mașinilor fixate definitiv în bunuri imobile;  închirierea seifurilor;  Temei legal: Legea 227/2015 Art 292 Alin (2) Lit e)

 

Orice persoană impozabilă poate opta pentru taxarea operațiunilor prevăzute la alin. (2) lit. e), în condițiile stabilite prin normele metodologice. Temei legal: Legea 227/2015 Art 292 Alin (3)

 

În sensul art. 292 alin. (3) din Codul fiscal și fără să contravină prevederilor art. 332 din Codul fiscal, orice persoană impozabilă poate opta pentru taxarea oricăreia dintre operațiunile scutite de taxă prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, în ceea ce privește un bun imobil sau o parte a acestuia. 

Temei legal: HG 1/2016 Pct 57 Alin (1)

 

În aplicarea alin. (1), un bun imobil reprezintă o construcție care are înțelesul prevăzut la art. 292 alin. (2) lit. f) pct. 2 din Codul fiscal și orice teren. Temei legal: HG 1/2016 Pct 57 Alin (2)

 

Opțiunea prevăzută la alin. (1) se notifică organelor fiscale competente pe formularul prezentat în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice și se va exercita de la data înscrisă în notificare. O copie de pe notificare se transmite clientului. Depunerea cu întârziere a notificării nu anulează dreptul persoanei impozabile de a aplica regimul de taxare și nici dreptul de deducere exercitat de beneficiar în condițiile art. 297 - 301 din Codul fiscal. Dreptul de deducere la beneficiar ia naștere și poate fi exercitat la data la care intervine exigibilitatea taxei, și nu la data primirii copiei de pe notificarea transmisă de vânzător. În situația în care opțiunea se exercită numai pentru o parte din bunul imobil, această parte din bunul imobil care se intenționează a fi utilizată pentru operațiuni taxabile se comunică în notificarea transmisă organului fiscal. Temei legal: HG 1/2016 Pct 57 Alin (3)

 

Notificarea depusă de societatea dumneavoastră la ANAF justifică opțiunea de taxare cu TVA a tranzacției și va fi transmisă în copie locatarului. În cazul nedepunerii notificării, TVA-ul aferent facturii de chirie nu este deductibil, dacă ați emis facturi cu TVA.

 

Așadar, proprietarul imobilului (locatorul) are dreptul să opteze pentru facturarea cu TVA, conform art. 292 alin. (3) din Codul Fiscal, prin depunerea unei notificări la ANAF, însă operațiunea de închiriere este la origine o operațiune scutită, fără drept de deducere al TVA.

 

Închirierea unui bun imobil este operațiune scutită fără drept de deducere conform prevederilor art. 292 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal. Pe factură de chirie se înscrie mențiunea "scutit fără drept de deducere" și baza legală, respectiv "art. 292 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015", conform obligației reglementate prin art. 319 alin. (20) lit. l: "Factura cuprinde în mod obligatoriu următoarele informații: …. l) în cazul în care este aplicabilă o scutire de taxa, trimiterea la dispozițiile aplicabile din prezentul titlu ori din Directiva 112 sau orice altă mențiune din care să rezulte că livrarea de bunuri ori prestarea de servicii face obiectul unei scutiri".

 

Notă: Acest document are caracter informativ și nu reprezintă consultanță . Pentru detalii privind aplicarea acestor prevederi legislative, specialiștii Contaxis Solutions vă stau la dispoziție.

Cele mai recente informații